Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

СесияИзвънредно заседание на Общински съвет – Берковица се проведе днес, 14.09.2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.

Единствената точка от дневния ред включваше докладна за утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2020/2021 година в община Берковица.

След запознаване с докладната Общински съвет – Берковица утвърди маломерни паралелки в четирите основни училища и в едно от средните в град Берковица и разреши две слети паралелки в ОУ „Георги С. Раковски“ – село Бързия.

Образователните институции са спазили всички законоустановени срокове, получили са становища с разрешение от РУО – Монтана за сформиране на паралелки под изискуемия минимум: I – IV клас – 16 ученици в паралелка и   V – XII клас – 18 ученици в паралелка и са подготвени за успешното стартиране на новата 2020/2021 учебна година.

Сесия