Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 25 септември 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 15 общински съветници. Бе приет отчетът за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Берковица за 2019 година, докладван от  Димитринка Иванова – Директор, както и бяха одобрени набелязаните мерки за подобряване работата на ЦНСТ за деца без увреждания за 2020 година. Бе приет и отчетът за дейността на Център за обществена подкрепа в гр.Берковица за 2019 г. , докладван от Флора Първанова  – Директор. С единодушие бе приет и отчетът за дейността на Център за обществена подкрепа – гр.Берковица, кв.“Раковица“ за 2019 година, докладван от Теодора Генова  – Директор, както и одобрени  набелязаните мерки за подобряване на работата на ЦОП за 2020 година. Последният отчет, приет от ОбС – Берковица, бе за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – Берковица за учебната 2019-2020 г., докладван от Анета Заркова – Директор.

Общински съвет – Берковица прие и наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица.

В дневния ред бяха включени и четири извънредни докладни записки. Едната бе относно предоставяне на временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица на Обредни дейности ЕООД – Берковица в размер на 3 000 лева, необходими за почистване, облагородяване и изграждане на нови гробни места на територията на Гробищен парк – град Берковица. Временният безлихвен заем ще бъде възстановен до 31.12.2020 г. Втората докладна записка бе относно подсигуряване на средства за разработване на План за интегрирано развитие на община Берковица /ПИРО/ за периода 2021 -2027 г., на стойност 15000 лв. /петнадесет хиляди лева/, като средствата ще се осигурят от бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2020 година. Другата докладна записка бе относно преустановяване на дейността на временната комисия за промени в Наредбата за управление на общинските пътища. Общински съвет – Берковица препраща по компетентност на Общинската обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата към Община Берковица за обсъждане въпроса с въвеждането на забрана от кмета на Община Берковица, като представляващ администрацията, управляваща пътя, за ползване на общинските пътища към зона Ком, Хайдушките водопади и Здравченица от ППС над 12 тона, с цел съхраняване целостта на строителната конструкция в обхвата на пътя, недопускане на повреди и/или умишлени нарушения, като: разбиване на настилката, намаляване на сечението, разрушаване на водостоци, премахване на елементи от пътната настилка и др., като не се превишава натоварването на пътната конструкция с повече от 12 тона, като изключение се прави само за снегопочистващата техника.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.