Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 30 октомври 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници. Инспектор Николай Стоянов представи информация за дейността на Районно управление на МВР – гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

Общински съвет – Берковица даде съгласие да се отпусне еднократна парична награда в размер на 1000 лв. от бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2020 година на фолклорна група „Веселие“ при НЧ „Иван Вазов – 1872“ – гр. Берковица, носители на награда за „Най-добро автентично хоро“ в Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява”, 2020 г.

Общински съвет – Берковица даде съгласие по проекта WiFi4EU на Европейския съюз да се оптимизира свободен достъп до интернет на жители и посетители на гр. Берковица на следните места – Централна част – бул. „Мрамор“, пл. „Йордан Радичков“ и градската градина; стадион „Мрамор“; Общински пазар; Музеен комплекс – Берковица.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства за финансиране за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ (последно изменени с решение на УС Протокол №2/12.08.2020г.) с проекти: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“ кв. Раковица, гр. Берковица“и „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на ул.“Първи май“ кв. Раковица, гр. Берковица“.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” с проект: „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“.

Общински съвет – Берковица взе решение относно кандидатстване на Народно читалище „Иван Вазов – 1872”, гр. Берковица за безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство – напред към наследството – наследството ни обединява” от стратегията за водено от общностите местно развитие на „Миг – Берковица и Годеч“. Общински съвет – Берковица на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, удостоверява, че дейностите по проект  „Изработка на народни носии и закупуване на оборудване за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица с цел опазване и разпространение на културното наследство в Община Берковица” съответстват и отговарят на Стратегическа цел 1: „Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и услугите за намаляване на безработицата и повишаване на доходите”, Приоритет 1.3. „Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината” от Общински план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.

Бяха внесени и приети и две извънредни докладни записки. Едната бе относно промяна на приетата инвестиционна програма за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА , финансирани със средства от целевата субсидия, банков кредит, собствени средства и други, включваща вътрешни компенсирани промени между параграфите и подпараграфите, функциите, групите и дейностите, така и в разпределението по обекти на капиталното строителство и основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец октомври 2020 г.

Другата докладна записка бе относно Община Берковица да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от процедура за подбор BG06RDNP001-19.462 „МИГ-Берковица и Годеч”  с проект „Закупуване на оборудване за мобилен посетителски център за представяне на културно историческото наследство на Община Берковица ”. Дейностите по проект  „Закупуване на оборудване за мобилен посетителски център за представяне на културно историческото наследство на Община Берковица ” съответстват и отговарят на Стратегическа цел 1: „Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и услугите за намаляване на безработицата и повишаване на доходите”, Приоритет 1.3. „Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината” от Общински План за Развитие на Община Берковица 2014-2020.