Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 30 април 2014 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 21 общински съветника. 4 извънредни докладни внесе председателят инж. Юлиян Иванов, както бе гласувана и промяна в дневния ред, първа точка стана Отчет за изпълнение на Бюджет 2013 на Община Берковица. Единодушно съветниците гласуваха и отчетите за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от  стопанската дейност за 2013 година на „Медицински център – 1” ЕООД -Берковица , отчета  за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2013 година на „МБАЛ” ЕООД  и отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица . Близо 40 докладни записки разгледа и прие местният парламент, сред които  докладна  относно кандидатстване с проектно предложение «Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица»  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” и кандидатстване на Община Берковица с проект „Улесняване достъпа до местното културното наследство чрез изграждане на интерактивен експозиционен център в Етнографски музей – град Берковица. Подробности от заседанието след обработка на материалите.