Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00- 1571 /14 май 2014 г

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 30 май 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Радослав Иванов – Директор

2. Отчет за дейността на ДДМУИ – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Славимир Кирилов – Директор

3. Отчет за дейността на Защитено жилище   гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Славимир Кирилов – директор

4. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Елена Данова – Директор

 

5.     Докладни записки

                                                           Докладват – председатели на ПК

 

6.       Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 26.05.2014 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/