Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Сесия на Общинския съвет Берковица се проведе днес – 21 септември 2012 г. от 13.00 часа. Сред важните теми за дебат, предложени на общинските съветници, бяха информацията на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица, отчета за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – проблеми и мерки за подобряване на работата и отчета на дейността на „Център за настаняване от семеен тип” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата. Сред останалите теми за дебати и решения бяха приемане на Програма за насърчаване използавнето на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Берковица за периода 2012-2015 г. и план-програмата за заседания на ОбС през IV-то тримесечие на 2012 г. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси бяха останалите точки в дневиня ред на заседанието на съветниците.

Вашият коментар