Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица се проведе заседание на Общински съвет. То протече при следния дневен ред:

-Анализ за състоянието на пазара на труда в община Берковица за 2018 година.

-Информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

-Докладни записки

-Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Местният парламент разгледа и прие над 30 докладни записки, сред които:

– Докладна относно определяне на срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Берковица;

-Докладна относно приемане на анализ на безработицата за деветмесечието на 2018 г. в община Берковица;

-Докладна относно приемане за сведение информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;

-Докладна  относно обособяването на още 3 /три/ броя паркоместа за таксиметрови автомобили  на ул. „Александровска“, пред сградата на пощата в гр. Берковица;

-Докладна РД-92-00-2294 относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2019 г.;

-Докладна относно участие на община Берковица като партньор в реализирането на Проект Интелигентно и здравословно живеене у дома, финансиран чрез Програмата „Хоризонт 2020“;

-Докладна  относно кандидатстване на община Берковица в кампания 2019 на Проект „Красива България“ от програмата на Министреството на труда и социалната политика;