Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 25 януари 2019  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха над 28 докладни записки. На сесията бяха внесени 2 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани, а една докладна бе оттеглена.

Дневният ред на заседанието включваше:

1.Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2019 година.

2.Приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица  за 2019 година.

3.Докладни записки

4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Акцент на заседанието бе обсъждането и приемането на Бюджет 2019 на Община Берковица. Той бе приет единодушно с 20 гласа „за“.

Община Берковица ще стартира с бюджет 16 529 596 лева, който подчерта инж. Милчо Доцов и тази година ще е силно социално ориентиран, балансиран, справедлив, публичен и прозрачен.

В него има ръст от 11,3 % или 1 680 000 лева  спрямо 2018 г. За поредна година общината не предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси, наеми и такса битови отпадъци. Със собствени средства общината финансира социалната си програма. В изпълнение на мандатната програма на кмета се увеличават средствата за спортните клубове от 100 хил. на 120 хил., като увеличението ще бъде насочено към детско-юношеския спорт, за социално подпомагане от 25 хил. на 30 хил., от 300 на 350 лв. за всяко новородено, за пенсионерските клубове увеличението е от 31 хил. на 37 хил. лв. За спортни и културни мероприятия на общината се предвиждат 95 хил. лева, което е 10 % ръст. Основна задача за настоящата 2019 година е ударното разплащане на европроектите, организационно-техническата подготовка на европейските и местни избори и новите ангажименти на общината в социалната сфера.

В новата 2019 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на неразплатените разходи спрямо предходни години и  преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година. Основна задача за настоящата 2019 година е запазване и поддържане на финансовата стабилност и работа по изпълнение на спечелените проекти по различните оперативни програми. Целевата субсидия /капиталови разходи е 722 900 лв, като добавим и преходния остатък за капиталови разходи и кредита от 2018 г., общата стойност за капиталови разходи за 2019 г. става 1 995 000 лв. В капиталовата програма на Община Берковица е заложено за 2019 – изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“ втори етап, рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улиците „Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“, рехабилитация на общинска пътна мрежа, на пътна настилка на улици в град Берковица, рехабилитация на пътна настилка на улици в селата на общината, канализация и асфалтиране на ул. „Поручик Грозданов“, гр. Берковица, асфалтиране улици в Община Берковица и др. В края на срещата инж. Доцов завърши с думите, че изпълнението на бюджета е колективно дело и призова всички към сериозна работа.

На своето заседание ОбС-Берковица прие Културния и спортен календар за 2019 г., Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Берковица, както и промени в Правилника за отпускане на стипендии на студенти от Община Берковица.