Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 22 април 2016 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 общински съветници. Пет извънредни докладни бяха внесени и гласувани за разглеждане на сесията. Местният парламент прие  Отчет за дейността на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост гр. Берковица за 2015 г., Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Берковица за 2015г., Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД-гр. Берковица за 2015г., Отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД – гр. Берковица за 2015г. и Годишния  доклад за наблюдение и оценка на Общински план за развитие (2014-2020) на Община Берковица. Дискутирани и обсъдени бяха докладни за:

–         състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 година;

–         относно безвъзмездно и възмездно предоставяне за ползване на минерална вода от находище „Слатина“, водовземно съоръжение – сондаж №3 хг – изключителна държавна собственост, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Берковица;

– относно инициатива на Община Берковица за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градински и междублокови пространства;

– относно реконструкция, основен ремонт, възстановяване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащите части от терена на църкви в Община Берковица по ПРСР 2014-2020г. и освобождаването им от административните такси за съгласуване и издаване на разрешение за строеж;

–  относно изграждане на „легнали полицаи“ с пешеходни пътеки и обновяване на всички пешеходни пътеки;

– относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Берковица за периода 2016-2020г.;

– относно кандидатстване с проектно предложение: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица“;

– относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради в гр. Берковица“ за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.;

– относно кандидатстване на НЧ „Развитие 1927“ – с. Боровци с проект по програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

–  относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“;

– относно кандидатстване по ПРСР 2014-2020 за ремонт и възстановяване на храм „Свети Николай“, с. Бързия, Община Берковица;