Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 20 май 2016 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 19 общински съветници. Внесени бяха 4 извънредни докладни. Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
  2. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
  3. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
  4. Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция – с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата;
  5. Докладни записки;
  6. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Съветниците приеха отчетите за дейността на социалните заведение. Стана ясно, че сред основните проблеми на Домовете са необходимост от  ремонти на сградите, отоплението, недостатъчният бюджет за новата социална услуга в ЦНСТВУИ и осигуряване на ЕКГ апарат за Дом за стари хора в Берковица. Разгледани и приети бяха докладни:

– относно продажба на дървесина, добита при почистване на земеделски земи от ОПФ, отдадени под наем, вследствие сключен договор;

– относно информация за отсечени дървета на територията на Община Берковица за периода 2011 – 2015 година;

– относно сключване на договор с В и К оператор за стопанисване, управление и поддържане на съществуващата канализационна система на агломерацията гр. Берковица – с. Бързия на Община Берковица;

– относно актуализиране на Културния и Спортен календар на Община Берковица за 2016 г.;

– относно осигуряване на  финансов ресурс за покриване на първоначалните допустими разходи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”, процедура BG16M10P002-2.001;

– относно корекция на капиталови разходи;

-относно запазване на паната на бл. Бор 1 и бл. Бор2 по повод изпълнение на проекти за енергийна ефективност на сградите по ОПРР 2014-2020 г. и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Подробности от заседанието след обработка на материалите.