Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 30 септември 2016 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха над 50 докладни. Местният парламент прие Годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица и отчет за дейността на Център за работа с деца – гр. Берковица за 2015-2016 година.

Обсъдени и приети бяха следните по важни докладни:

– относно приемане на информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз на Община Берковица за полугодието на 2016 година; /

При разглеждането на тази докладна основни изводи, които бяха докладвани по бюджета от кмета инж. Милчо Доцов са:

  1. Благодарение на целенасочената работа през тези месеци общината е постигнала финансово стабилизиране и нормално функциониране на всички общински и държавни дейности ( образование, социални дейности, комунални дейности, ясла, музей и др.);
  2. Ритмично са получавани субсидиите от държавния бюджет, съгласно закона;
  3. Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2016 г. е 51,1 % от годишния план;
  4. Изпълнението на разходите е общо 47,1 % за полугодието, от годишния план;
  5. Изплатени заеми и лихви за полугодието са на стойност над 200 000 лева;
  6. Не е ползван и 1 лев от държавните или целевите средства;
  7. Разплатени стари задължения и намаление на неразплатените разходи на общината с 402 000 лева, от 1 235 000 са намалени на 833 000 лева;
  8. Недостигът на собствени средства за ремонти на инфраструктурата в общината се компенсира с много добра работа по европейски програми и проекти. До момента общината е внесла нови проекти за 30 млн. лева, като одобрените от тях са за над 8 млн. лева.

Общинските съветници приеха и докладни:

– относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа гр. Берковица от 30 на 50 потребители на социалната услуга;

– относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

– относно приемане на Наредба на Община Берковица за водене на Регистър на общинските детски градини и Център за подкрепа на личностно развитие;

– относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Берковица;

– относно проект на Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горските територии в Община Берковица;

– относно сигнал от Инициативен комитет от жители на с. Боровци; /По предложение на кмета ще се сформира работна група с председателя на ОбС, специалисти и експерти от общината, които заедно с инициативния комитет на селото ще направят среща с областна управа за решаване проблема с изместване коритото на р. Бързия и намаляване на подпочвените води в селото./

-относно приемане План-програма за заседание на Общински съвет през IV-то тримесечие на 2016 година;

Подробности от заседанието след обработка на материалите.