Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

img_6608На 21 декември 2016 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха над 50 докладни записки. 4 извънредни докладни бяха внесени за разглеждане на сесията. Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2016 година.
  2. Докладни записки
  3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

От анализа на директора на ДБТ-Берковица Лина Маринова стана ясно, че 7 390 е икономически активното население на Община Берковица, 1200 са регистрираните безработни в бюрото за цялата община. Официалните данни сочат, че процентът на безработица в Община Берковица е 16. 3500 човека в Община Берковица са заетите в различните отрасли. Това сочи анализът на икономическия отдел към ОбА – Берковица. Кметът инж. Милчо Доцов подчерта, че основният проблем е неквалифицираните безработни хора и трябва да се работи в тази посока чрез реализиране на курсове и обучения на тези хора. Той допълни, че новооткритите работни места в Община Берковица за тази година са над 100. Общината използва всяка възможност за кандидатстване към Бюрото по труда за бройки за безработни по различни програми. Някои от основните докладни, които съветниците обсъдиха и приеха са:

– относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица“ до гр. Берковица;

– относно корекция на бюджета на Община Берковица;

– относно поемане на дългосрочен дълг от Община Берковица за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общост;

– относно приемане на годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2017 година;

– относно приемане на План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица.