Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 31 март  2017 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе заседание на Общински съвет. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни. Внесена  бе 1 извънредна докладна. Местният парламент прие Отчета за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД за 2016 година, Отчета за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2016 година, както и  прие за сведение  Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица.

Обсъдени и приети бяха следните по важни докладни:

  • Докладна, относно провеждане на процедура за предоставяне на обект „Спортно-развлекателен комплекс и плувен басейн“, чрез публично оповестен конкурс, находящ се в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица;
  • актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2017 г.:

В раздел „ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНИ“ и във връзка с постъпило заявление с вх. № ФСД-66-00-179 / 09.03.2017 г. от Председателя на НЧ “Иван Вазов 1872” ще се добави датата 11 май  2017 г. за отбелязване на 145 години от създаването на НЧ “Иван Вазов 1872”.

В раздел „КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ“ ще се добави датата 1 юли 2017 – Български национален събор на златотърсачите в река Бързия, до село Боровци на Българска асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.

  • относно награждаване на Кристиян Иванов Стоянов за високи спортни постижения на Световното първенство по биатлон за младежи в Словакия:

Във връзка с получена Докладна от Павлина Филипова – Председател на “СПОРТЕН КЛУБ ПО БИАТЛОН КОМ-БЕРКОВИЦА”, ОбС-Берковица реши да награди с 1000 лв. /хиляда лева/ от бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2017 година, Кристиян Иванов Стоянов за отличното му представяне на Световното първенство по биатлон за младежи в Словакия през феврури 2017 г. Кристиян е възпитаник на Гимназия „Д-р Иван Панов“ и на провелото се през месец февруари 2017 г. Световно първенство за младежи в Брезно-Осърбле е спечелил  5-то място и две 10-ти места, с трето бегово време и голяма конкуренция от 36 държави и над 100 състезатели. Кристиян Стоянов има и четири първи места на Държавни първенства.

  • относно осигуряване на средства за ремонт на сграда на ул. Христо Ботев, 2 – частна общинска собственост;
  • приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през II-то тримесечие на 2017 година;