Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 30 юни 2017 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха над 40 докладни. На сесията бяха внесени и две извънредни докладни записки, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше финансов отчет и анализ на финасовото състояние на „ВиК-Берковица“ ЕООД, отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2016 година на „Общински пазар„ ЕООД-Берковица, както и отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието. Съветниците приеха  да бъдат предоставени средства за закупуване на народни носии на танцьорите от танцовия състав към НЧ“Иван Вазов-1911“,  с.Бързия, както и награждава със 700 лв. /седемстотин лева/ от бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2017 година, РУ на МВР гр.Берковица по случай професионалния празник на МВР – 5 юли. Общински съвет-Берковица даде съгласие да бъдат предоставени 2000,00 лева от бюджета на общината  във връзка със съвместна инициатива на Община Берковица и Община Монтана  за изграждане на паметник за въстанията в нашия край – „Манчова буна“ в с. Бистрилица и Белимелското въстание на Върбан Пенов. С решение на Местния парламент Община Берковица ще подкрепи традиционното провеждане на четвъртия турнир „Старата пушка“, в който вземат участие ловци от цялата страна и се представят оръжия произведени преди 1967 г., организирано от СЛРД „Сокол“.  Разгледани и приети бяха и следните докладни:

– Докладна , относно приемане План-програма за заседания на ОбС през III-то тримесечие на 2017 година;

– Докладна, относно поставяне на националния и общинския герб в Заседателната зала на Общински съвет – Берковица;

-Докладна, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност в Община Берковица;

– Докладна, относно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Берковица;

– Докладна, относно Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Берковица;

– Докладна, относно представяне на отчет за всяко тримесечие за дейностите, извършени в дружество „Ком 2016“ АД;

– Докладна , относно промяна на Решение №73 от Протокол №5/18.12.2015 г. на ОбС – Берковица за определяне на представител на Община Берковица в Съвета на директорите на „Ком 2016“ АД;

– Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение  „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на дневен център за деца с увреждания в сграда за детско заведение – V детска градина, ж.к. „Изгрев“ – град Берковица“ по процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ от Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.;

В точка питания, предложения и становища по обществено занчими въпроси съветниците инж. Петър Якимов и инж. Юлиян Иванов получиха писмени отговори на поставени от тях въпроси. Кметът инж. Милчо Доцов отговори и на въпроса на съветника Ивайло Григоров за състоянието на ул. „Заряница“. Стана ясно, че в капиталовата програма на Община Берковица са предвидени средства за подмяна на водопроводната мрежа и доизграждане на канализацията в долната част на улицата. Процедурата е на етап доклад на надзора за настоящия проект, издаване на строително разрешение и стартиране на ремонтните дейности. Ул. „Заряница“ е включена в проект за асфалтиране на общинската пътна мрежа по Програмата за селските райони. Ако той не се приеме инж. Доцов е поел ангажимент да включи улицата за цялостно асфалтиране в капиталовата програма на общината за 2018 година.  Поставен бе и въпроса за Минералния водопровод, на който кметът отговори, че в момента процедурата е изпратена на МОСВ на Националния доверителен екофонд за одобрение. След като я одобрят ще бъде обявена за избор на изпълнител. Повече подробности от заседанието след обработка на материалите.