Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

111На 23 февруари 2018 г. петък/ от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица ще се проведе заседание на Общински съвет. То ще протече при следния дневен ред:

  1. Информация за дейността на Музеен комплекс гр. Берковица. Мерки за подобряване дейността и план програма за 2018 година.

Докладва –Ивайло Пешков – Управител

  1. Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД гр. Берковица за 2017 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иван Янакиев -Управител

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

От 10:00 часа на 23 февруари 2018 г. отново в Заседателната зала  инж. Милчо Доцов ще проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.