Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 24.06.2016 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 общински съветници. Внесени бяха  4 извънредни докладни за разглеждане към дневния ред. Съветниците разгледаха и приеха докладни:

– относно годишен финансов отчет на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица и актуализиран Бизнес план 2014 – 2016 г.;

– относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2015 година – тук съветниците приеха предложение за среща през месец септември между ОбА, НПО-та, спортните клубове, Комисиите по образование и икономика за оптимизация на финансирането, което включва и евентуална промяна на критериите за финансирането им;

– относно годишен финансов отчет и анализ на финансовото състояние на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2015 г – от отчета стана ясно, че загубите на вода за Община Берковица са 60 %. Според кмета инж. Милчо Доцов, ако 10 % от тях са от кражби, то трябва да се реши спешно този въпрос. По негово предложение ОбС възложи на Управителя на дружеството в рамките на 3 месеца да реши проблема с кражбите на вода. Съветниците единодушно приеха предложението за решение.

–  относно доклад за резултата от извършни подготвители действия и проект на Решение на ОбС – Берковица за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на язовир „Широка поляна“ в землището на гр. Берковица;

-относно предоставяне за безвъзмездно ползване на четири броя помещения в сградата на Общинска администрация – Берковица;

– докладни за продажби на поземлени имоти

–  относно отдаване под наем на част от,  нахождаща  се в гр. Берковица, жк. „Изгрев“ – бивша Детска градина № 5; – предоставя се на Асоциация за защита и спорт

–  относно възлагане на оператора „ВиК-Берковица“ ЕООД за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обособена територия под №2;

– относно отпускане на еднократна парична награда на РУ на МВР гр. Берковица по случай 5 юли – професионален празник на служителите от МВР – съветниците взеха решение  да се отпусне паричната награда в размер на 700 лева и 300 лева индивидуална награда за служител на РУ на МВР-Берковица – инсп. Велислав Величков;

– относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица и приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администринането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

– относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Берковица  за 2016 – 2020 г.“

– относно кандидатстване по ПРСР 2014-2020 за ремонт и възстановяване на църква „Рождество Богородично, гр. Берковица;

– относно кандидатстване по проект за изграждане на център за спешна медицинска помощ към Министерството на здравеопазването.

Съветниците разгледаха и приеха извънредна докладна за Бизнес-план на „ВиК – Берковица“ ЕООД за период 2017-2021 г. В него е заложена цена на водата за град Берковица 0,99 лв. без ДДС + 0,11 лв. такса канал. По данни на Управителя инж. Александър Георгиев крайната цена за Берковица ще стане 1,30 лв. За всички останали населени места в общината цената ще е 0,99 лв. без ДДС – крайна цена 1,20 лв. с  ДДС. На база тези цени в Бизнес-плана са предвидени средства за инвестиции. Мнението на кмета инж. Милчо Доцов е, че 90 % от тези приходи трябва да отидат за инвестиции. Той даде пример, че ако има 100 000 лева – това са 2 улици с цялостен ремонт на година. Управителят на „ВИК-Берковица“ ЕООД уточни, че решението на ОбС и  Бизнес-плана ще бъдат изпратени в КЕВР за разглеждане от енергийния регулатор. Увеличението на цената на водата, допълни той ще стане най-вероятно от 01.01.2017 година. Решенията по докладната бяха приети с 16 гласа „за“ и 4  „въздържал се“ – на съветниците Димитранка Каменова, инж. Петър Якимов, инж. Юлиян Иванов и д-р Иван Иванов.

Подробности от заседанието след обработка на материалите.