Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 22 юли 2016 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха 4 извънредни докладни записки. Сесията протече при следния дневен ред:

  1. Информация за приключване на учебната 2015/2016 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2016/2017 година.
  2. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  4. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  5. Докладни записки.
  6. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Съветниците разгледаха и приеха  51  докладни записки. Подробности от заседанието след обработка на материалите.