Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 22 декември  2017 г. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе редовно заседание на Общински съвет-Берковица. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха  над 30 докладни записки. На сесията бяха внесени и 2 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше:

1.Отчет за работата на Общинска администрация – Берковица през 2017 година. Проблеми и мерки;

  1. Докладни записки;
  2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси;

По отчета за работата на Общинска администрация – Берковица кметът инж. Милчо Доцов направи следните обобщения: „ 2017 година бе трудна, но в същото време и успешна.  През годината продължихме с успешното финансово стабилизиране и намаляване задълженията на общината. По отношение на административната дейност ще подчертая, че Община Берковица предоставя над 200 вида услуги. Успешно се работи по електронизацията на услугите и към момента има над 26, които се предлагат на гражданите. През 2017 година продължи добрата работа по програми и проекти. Само за тази година привлечените средства са 11 млн. лева, а общо за двете години сумата е 26 млн. лева. 90 % от тях  са за инфраструктурни проекти и около 10 % – меки мерки. За всичките тези проекти се извършват и процедури по ЗОП, които са над 40 към момента. Един от сладките успехи за общината е спечеления проект за Минерален водопровод и даденото съфинансиране от правителството. Средствата са вече в сметката на общината. Постигнатите успехи до момента са дело на колективен труд, на съвместната работа на всички ресори, на цялата администрация и добрата работа с Общински съвет, който за две години работа има взети над 1000 решения.“ Кметът инж. Милчо Доцов поздрави всички с предстоящите Коледни и Новогодишни празници и пожела здраве, щастие и още по-успешна 2018 година, не само за Община Берковица, но и за цяла България.

Разгледани и приети бяха и следните докладни:

– Докладна относно освобождаване на категории лица общински лечебни заведения – „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД гр. Берковица, изцяло от такса битови отпадъци за 2018 година;

-Докладна, относно освобождаване на категории лица общински лечебни заведения – „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД гр. Берковица, изцяло от такса битови отпадъци за 2018 година;

-Докладна, относно приемане на годишна План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2018 година;

– Докладна, относно приемане на План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2018 година;

– Докладна, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица;

– Докладна, относно приемане на План за противодействие на тероризма в Община Берковица.