Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_1325На 30 април 2015 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветника. В началото на сесията бе внесена една извънредна докладна за прекратяване на договора с управителя на Обредни дейности и назначаване на търговски пълномощник на дружеството. Заседанието премина по предварително обявения дневен ред.

Приети бяха: Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2014 година, където се отбеляза добро изпълнение на собствените приходи; Информацията за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“; Отчета на Домашен социален патронаж за 2014 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата, Отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2014 година на „Медицински център – 1” ЕООД –   Берковица, завършил 2014 година с 1023 лева печалба и Отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2014 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Стана ясно, че лечебното заведение е приключило 2014 година с печалба, макар и минимална. За изминалата година през болницата са минали 2464 болни, родени са 122 бебета, работено е по 38 клинични пътеки, а персоналът е 72 души. Един от основните проблеми на лечебното заведение е лимитирането на дейността и липса на персонал / застаряващ, няма лекари, сестри и акушери/. Добрината новина е, че последните две години през НСОРБ, където кметът на Община Берковица Димитранка Каменова е зам.-председател на Управителния съвет на сдружението, преминават договори за субсидиране на берковската болница от Министерството на здравеопазването. Над 20 докладни записки разгледаха и приеха съветниците. В частта питания, предложения и становища по обществено значими въпроси бяха разгледани няколко жалби на граждани. Подробности от сесията след обработка на материалите.