Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА

На 21 юни 2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха около 20 докладни записки. Внесени бяха и 4 извънредни докладни. Дневният ред включваше:

– Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

– Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

– Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2018 година.

– Докладни записки.

– Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

На 21 юни 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници обсъдиха актуални въпроси с кметът инж. Милчо Доцов. Дневният ред включваше: Запознаване на кметовете и кметските наместници с графика за вишката за месец юли 2019г. и други въпроси свързани с уличното осветление; Запознаване със заповед РД-15-286/17.06.2019г. на Кмета на Община Берковица, във връзка с бране на цвят от липите; Запознаване със заповед на Кмета на Община Берковица, във връзка с проведената обработка срещу бълхи и кърлежи; Организационни въпроси;