Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11122На 7 април 2015 г. кмета на Община Берковица Димитранка Каменова ще вземе участие в заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на РБългария, което ще се проведе в град Смолян.

Темата на заседанието е „Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите и необлагодетелствани региони на България. Алтернативи на традиционните производства.“ Съветите са определени с указ на Президента, консултативните органи при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от държавния глава в конкретни области на обществения живот. Те осъществяват своята дейност при спазване принципите на публичност, прозрачност и зачитане интересите на гражданското общество. В състава на съветите са включени представители на администрацията на Президента, представители на държавните органи и/или органи на местното самоуправление, представители на гражданското общество и/или общественици в съответната област.