Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „МИГ –БЕРКОВИЦА-ГОДЕЧ“

mig-150x147На 23.11.2016 г. от 16:00 часа в Общинска администрацията Берковица се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел ,,МИГ – Берковица и Годеч”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.;
  2. Обсъждане и приемане на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017 г.;
  3. Приемане Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч;
  4. Разни.
  • Вземане решение по предложението от WWF за сключване на партньорско споразумение във връзка с реализирането на схема за плащания за екосистемни услуги (ПЕУ) на територията на Западна Стара планина, в частност Община Берковица и Община Вършец по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони “.
  • Вземане на решение за включване на МИГ – Берковица и Годеч в Лидер мрежа;

Управителният съвет се събра в пълен състав, както следва: инж. Милчо Доцов – председател на УС на МИГ, Радослав Асенов, Весислава Методиева, Иван Димитров и Красимир Райков – членове на УС на МИГ.

На заседанието присъстваха и служителите на МИГ: Латинка Симова – изп. директор, Петя Димитрова и Дарина Петкова – експерти по СВОМР, Бориславка Костова – счетоводител и Диляна Иванова – технически асистент.

Заседанието протече с изказване на мнения, становища и предложения във връзка с дневния ред. УС на МИГ-а прие и гласува направените предложения по т. 1, т. 2 и т. 3 от него.

Изпълнението на дейностите по Стратегия за водено от общностите местно развитие от служителите на МИГ- Берковица и Годеч стартира от 24.10.2016 г. с адрес на офиса в гр. Берковица, ул. Д-р Иван Панов № 1, http://www.mig-bg.org/