Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ В БЕРКОВИЦА

Заседанието на УС на НСОРБ ще се проведе на 14 септември 2012 г. от 14:00 часа в заседателната  зала на Общински съвет Берковица. В дневния ред на срещата са включени оценки за дейността на представителите на НСОРБ в управителни и консултативни органи и съвети, материали по дневния ред на Деня на диалога между законодателната и местна власт, информация за участие на представители на сдружението в работни групи по подготовка на оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. и отчет за дейността на фонд ФЛАГ за първото шестмесечие на 2012 г., и необходимост от допълнителен финансов ресурс. Участниците в заседанието ще разгледат актуални въпроси и резултати от важни срещи на представители на НСОРБ, перспективи за развитие и нови бизнес-дейности на сдружението и промени в учредителния акт. Членовете на управителния съвет  ще обсъдят още присъждането на ежегодните награди на НСОРБ за 2012 г., позицията по проекти на наормативни актове и актуални проблеми на общините от региона. На заседанието ще присъстват и представители на Контролния съвет на сдружението, както и делегацията в Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.