Актуални Новини

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

 

            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. юни 2012г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, алинея 2 от ЗНЗ).

 

2007 лв.

2 Стимулиране на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места(чл. 50 от ЗНЗ)

 

464 лв.

 

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ)

 

1959 лв.

4. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ)

 

475 лв.

5. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

2178 лв.

6. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

1580 лв.

 

            Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 204, тел.: 0953/88371

 

Вашият коментар