Обяви

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. юни 2014 г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си ( член 36, алинея 2 от ЗНЗ)  

2500 лв.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –  гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371