Актуални Новини

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

 

            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2012г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст(чл.36, алинея 1 от ЗНЗ)

 

13737

2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, алинея 2 от ЗНЗ).

 

4062 лв.

3. Стимулиране на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места(чл. 50 от ЗНЗ)

 

464

4. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ)

 

1959

5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители с деца до три годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ)

 

2033

6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ)

 

1996

7. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ)

 

475

8. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

2178 лв.

9. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

1580 лв.

10. Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места”(чл. 55д от ЗНЗ)

 

8970

 

            Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 204, тел.: 0953/88371

Вашият коментар