Актуални Новини

ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА

20170901_102431Във връзка с публикуваната и излъчвана в момента информация в някои средства за масово осведомяване за критичното състояние на яз. „Мишовица/Мишковец“ – гр. Берковица, Ви информираме следното:

  1. По план на оператора на стената на язовира – „ТПД – Контрол“ ЕООД, гр. София на 30.08.2017 г. е извършен технически оглед на място. Водното ниво в язовира е около 3-3,5 м. под кота преливен ръб на преливника. От кота корона на стена има понижение от 10 метра.
  2. До момента Община Берковица е предприела мерки по: постоянно наблюдение, има монтирана сифонна система. Язовирът се поддържа пълен на 2/3 от обема за поемане на повърхностния отток от интензивни валежи. Състоянието на язовира към момента е видно от приложения снимков материал.