Актуални Новини

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОЧАКВА ДА ИМА 150 ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На на заседание на ОбС-Берковица, което се проведе на 22 юли 2016 г., съветниците се запознаха и приеха докладна с информация за приключване на  учебната 2015/2016 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2016/2017 година. От инфромацията стана ясно, че  през учебната 2015/2016 година общинската образователна система обхваща 6 целодневни детски градини, 6 основни училища, 2 гимназии, Помощно училище и Център за работа с деца. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система.

Наблюдава се повишаване броя на децата до 7-годишна възраст записани в детските градини и подготвителните групи на територията на Община Берковица. За учебната 2015/2016 г. децата са  548, при 537 за 2014/2015 г

За учебната 2015/2016 година броят на учениците към 01.01.2016 година е 1200 по Информационната система на МОН „АДМИН”, което е със сто по-малко от 2015 г.

На проведената на 25.03.2016 година сесия, с Решение № 235/25.03.2015 г., Общински съвет – Берковица подкрепи предложението на Министерството на земеделието и храните за промяна статута и финансирането на Лесотехническа професионална гимназия – град Берковица от държавно  в общинско училище. Предприети са всички необходими действия, свързани с изпълнение на решението. За учебната 2016/2017 година се очакват 150 първокласници.

В изпълнение на „Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система“, Общинска администрация – Берковица е предприела редица ключови мерки и политики за превенция, интервенция и компенсиране дела на преждевременно напусналите училище.

– Със Заповед на Кмета на община Берковица е определена комисия за контрол на задължителната предучилищна подготовка и задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст. Комисията извършва периодични проверки по документи и на място в учебните заведения, във връзка със спазването на чл.7 и чл.20 от ЗНП. За учебната 2015/2016 година са реализирани 19 проверки и са изготвени протоколи със съответните констатации.

– Създаден е екип за работа по тежки случаи на терен, за обхващане и неотпадане от образователната система на деца в риск. Главен експерт „Образование“ и секретарят на МКБППМН са направили 4 посещения на адрес с цел засилване на информираността на родителите.

– Всяка година с Решение на Общински съвет – Берковица се одобряват и дофинансират маломерни паралелки в някой от училищата.

– За всички деца и ученици от отдалечените квартали е осигурен безплатен транспорт до учебните заведения.

Броят на  издадените актове на родители, чиито деца не посещават редовно учебните заведения, за учебната 2015/2016 година, в съответствие с чл. 47 и чл.48 от ЗНП е 10, броят на  издадените и връчени наказателни постановления е 8.

На  учениците и децата от подготвителните групи от населени места, в които няма училища или детска градина, е осигурен безплатен транспорт и целодневна организация на учебния ден. През изминалата учебна година за децата от квартал Раковица беше осигурен равен достъп до образование, чрез транспорт до детските градини в град Берковица, тъй като в квартала няма Целодневна детска градина. За децата от отдалечените квартали на града също беше осигурен безплатен транспорт до всички училища и детски градини. Всички училища и детски градини са снабдени със задължителната документация за началото на учебната година – дневници, материални книги и други

През учебната 2015/2016 година Община Берковица кандидатства с няколко проектни предложения по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, Приоритетна ос – Образователна среда за активно социално приобщаване.

Проектът „Ще успеем заедно“, предложен от община Берковица в партньорство с четири детски градини в общината, разработен в съответствие с процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на ОП НОИР 2014-2020, на стойност 205 000 лева, е одобрен от Управляващия орган на оперативната програма. Предстои да бъде подписан договор за Безвъзмездна финансова помощ.  Проектът ще допринесе да бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от ромски произход чрез образователна интеграция и повишаване качеството на образование в детските градини в общината.

Този проект е предизвикателство, което дава възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители

По ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Община Берковица има одобрен проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“. Обща стойност на проекта: 453 Основна цел: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

През лятната ваканция всяко учебно заведение изготви Програма за ангажиране и оползотворяване свободното време на учениците, която дава възможност за занимания с желани дейности, намаляване негативното влияние на улицата и предпазване на децата от извършване на противообществени прояви и престъпни посегателства.

– Целогодишно  приоритет в политиките на Община Берковица си остава образованието.

Общината разглежда образованието като основен инструмент за икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 2015/16 г. предучилищното и училищното образование в Община Берковица следва изградените традиции и достойнства, като са полагани системни усилия за тяхното съхранение и развитие.

– Чрез различни форми на оптимизирано взаимодействие и сътрудничество е разгръщан личния потенциал на подрастващите, както и е насърчавано формирането на интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и подготовка за реализация на базата на общочовешките хуманитарни ценности.

– Изпълнени са комплекс от мерки за предоставяне на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейските норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и препоръки на ЕС в областта на образованието.

– Създадени са условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани до образование и обучение.

– Създадени са условия за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

– Висококвалифицирани учители, с опит  и знания, обучават и възпитават  учениците  по  образователни стандарти, валидни за Европейския съюз. Успешно се прилагат новите технологии в обучението по учебните предмети.

–  Проектите, по които работят училищата, дават възможност на учениците да се потопят в друг свят, света на науките, бизнеса, езиците, а обменът между училищата е добра основа за изява.

– Изминалата учебна година бе плодотворна и успешна. За това свидетелства високия среден успех и резултатите от НВО по общообразователни предмети в четвърти и седми клас, а така също и на ДЗИ.

Не на последно място, трябва да отбележим, че Новият Закон за предучилищното и училищното образование влиза в сила от 01.08.2016 г. Той урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Този закон отменя Закона за народната просвета. Законът за предучилищното и училищното образование вменява допълнителни отговорности на общините, предвижда промени в структурата на училищата и детските градини и въвежда нови държавни стандарти в образованието.

В заключение  може да се отбележи, че успешното приключване на учебната 2015/2016 година е предпоставка за добър старт през 2016/2017 учебна година.