Здравеопазване

ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Адрес: гр.Берковица, 3500
кв. Раковица
телефон: 0884424773
e-mail: mediator@berkovitsa.com
Васка Радулова – здравен медиатор

Основната дейност на здравния медиатор е посредничество в процеса в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.
Здравните медиатор подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.

Здравния медиатор осъществява следните дейности:
А) Работа с клиенти:

 • Запознаване и формулиране не проблема;
 • Оценка на затрудненията за достъп до съответните услуги и разработване на план за работа по случая;
 • Подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ:
 • Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между ОПЛ и/ или други медицински специалисти и пациента;
 • Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки.
  Б) Помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса:
 • Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация;
 • Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента;
  В) Помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация:
 • Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях;
 • Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права;
  Г) Здравно образование и профилактика на населението:
 • Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве;
 • Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите;
 • Съветва по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми;
 • Предоставя информация за здравословен начин на живот;
 • Работи съвместно с РЗИ и съдейства при изпълнение на програмите им;