Актуални Новини

З А П О В Е Д № 162

З А П О В Е Д

№ 162
Монтана,06.08.2013г.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД ” Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

О П Р Е Д Е Л Я М :

Комисия за землищата на територията на община Берковица в състав:

Председател: Тодорка Димитрова Трендафилова-Комарска – гл. експерт в ОСЗ- гр.Берковица

Членове :
1. Жанет Георгиева Попова – гл. експерт ОД” Земеделие” гр. Монтана

Членове за съответните землища на кметства на територията на община Берковица:

1. Камелия Бойкова Каменова – Николова мл. експерт „Земеделие” в Община Берковица – оправомощено лице за землището на гр.Берковица
2. Борислав Георгиев Луканов – кмет на с. Боровци
3. Рангел Трифонов Ангелов – кмет на с.Замфирово и с. Рашовица
4. Пламен Борисов Ангелов – кметски наместник на с. Пърличево
5. Мариета Петрова Аврамова – кметски наместник на с. Бистрилица
6. Тодор Милков Иванов – кметски наместник на с. Балювица
7. Саша Богданова Богданова – кметски наместник на с. Бокиловци
8. Емил Първанов Миладинов- кметски наместник на с. Гаганица
9. Боян Николов Колов – кметски наместник с. Котеновци
10. Георги Трифонов Тимов – кметски наместник с. Мездрея
11. Тодорка Петрова Колова – кметски наместник с. Костенци
12. Цветан Филипов Антов – кметски наместник с. Песочница

Резервни членове:

1. Димитър Венциславов Ангелов – мл. експерт в ОСЗ- гр. Берковица

Със задача: Да ръководи сключването на споразумения между собствениците и / или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и състави доклад до Директора на ОДЗ – гр. Монтана при постигнати такива, отговарящи на нормативните изисквания, както и при необходимост да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички членове на комисията за сведение и изпълнение, както и да бъде обявена на информационните табла на кметствата на територията на Община Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие- гр. Берковица. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Берковица и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Монтана.

ПЕТЪР ПЕТРОВ……../П/…….
Директор на ОДЗ – Монтана