Актуални Новини

З А П О В Е Д № 173

З А П О В Е Д

 

№ 173

Монтана, 07.08.2013г.

 

 

   На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД ” Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във връзка със Заповед №РД-15-522/07.08.2013г. на Кмета на община Берковица

                                                          И З М Е Н Я М :

 

           Заповед № 162/06.08.2013г., както следва:

 

Членове за съответните землища на кметствата на територията на община Берковица:

  1.  Камелия Бойкова Каменова – Николова – мл. експерт „Земеделие” в община Берковица – оправомощено лице за  землището на гр. Берковица
  2. Тодор Милков Иванов – кметски наместник на с. Балювица
  3. Цветан Филипов Антов – кметски наместник на с. Песочница
  4. Боян Николов Колов – кметски наместник на с. Котеновци
  5. Саша Богданова Богданова – кметски наместник на с. Бокиловци
  6. Тодорка Петрова Колова –кметски наместник на с. Костенци
  7. Пламен Борисов Ангелов –  кметски наместник на с. Пърличево

 

  Да се чете:

 

Членове за съответните землища на кметствата на територията на община Берковица:

 

  1. Емилия Борисова Братанова – специалист „Земеделие” в община Берковица оправомощено лице за землищата на гр. Берковица, с. Балювица, с. Песочница, с. Котеновци, с. Бокиловци, с. Костенци и с. Пръличево.

 

 

 

 

 

Петър петров ……../П/……

Директор на ОДЗ – Монтана