Актуални Новини

ИАНМСП ОБЯВИ НАЧАЛОТО НА ШЕСТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на 1 октомври 2012 г. обяви началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

 Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:

• научноизследователски развойни проекти

• проект за техническа осъществимост

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа.

 Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв.

 При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца.

НИРД проектите се състоят от следните категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

•           50% – за индустриални научни изследвания;

•           25% – за експериментално развитие.

 

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.

 И при двата вида проекти установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

 Кой може да участва:

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

 Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg

Документацията за участие в конкурса се приема в ИАНМСП на адрес: София 1000, ул. „Леге“ № 2-4.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg

Информация за получените въпроси и отговори ще бъде публикувана на интернет страницата на ИАНМСП и ще бъде достъпна за всички кандидати.

Вашият коментар