Архив

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG161PO001/4.1-03/2010/069 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG161PO001/4.1-03/2010/069  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”, по обособени позиции:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  в ІІІ ОУ „Иван Вазов” –  ремонт на покрива, подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация, изграждане на газова отоплителна система, ремонт на електрическата система.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролетна дъга” – подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация, ремонт на отплителна инсталация.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Малина”  –  поставяне на топлоизолация, ремонт на отоплителна инсталация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

За изпълнение на поръчката Възложителят осигурява финансов ресурс в размер на  631944,97 (шестстотин тридесет и една хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки) без включен ДДС, в т.ч.

Цена за закопуване на документацията – 11.30 лв

Решение

Обявление за обществена поръчка

 

 

 

Вашият коментар