Архив

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация Берковица” по Договор № А12-22-15 /13.05.2013 г. по проект BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация Берковица” по Договор № А12-22-15 /13.05.2013 г. по проект BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

1. Публична Покана

2. Документи за подбор