Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – 13.01.2022 г.

Община Берковица

По искане на Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Берковица, на 13 януари (петък) 2022 година, от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Присъстваха – 12 общински съветника.
Отсъстваха – 5 общински съветника – Горан Атанасов, Елина Маркова, Калин Статков, Добромир Йоцов, Надя Кралева – по уважителни причини.
Присъстваха още: Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет, Атанас Георгиев – Зам.-кмет, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, специалисти от Общинска администрация – Берковица.
Дневният ред включваше две докладни:
1.Докладна относно начин на стопанисване и управление на безвъзмездно придобити в собственост имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/, в СТК „Берковски балкан”, в обхват от х. Ком в м-т „Горната кория” до връх „Среден Ком” в землището на гр. Берковица.
2.Докладна относно отмяна на Решение № 909 от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет – Берковица.

По първа точка от дневния ред беше взето решение: Общински съвет – Берковица дава съгласие начина за стопанисване и управление след приключване на процедурата по безвъзмездно придобиване в собственост на Община Берковица недвижими имоти – бивша държавна собственост, да стане чрез Общинско предприятие или Търговско дружество с участие на общината.

По втора точка от дневния ред, Общински съвет – Берковица взе решение: Отменя Решение № 909 от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет-Берковица.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица в 17:15 часа.