Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_6152Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници.

Дневният ред включваше докладни относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, относно промяна на Решение № 1816 от Протокол № 84/27.09.2019 г., във връзка с Решение № 1296 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица по отношение на финансовите параметри на дългосрочния общински дълг, относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на Община Берковциа, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА, докладна относно създаване на Временна комисия за промени в местната Наредба за управление на общинските пътища и относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, Община Берковица.

По предложение на председателя на Общински съвет – Берковица Милован Жан и след проведено гласуване бе прието заседанието да се проведе при закрити врата. Предвид създалата се епидемична обстановка и извънредно положение в Република България в залата не бяха допускани граждани с цел предотвратяване на разпространението на COVID – 19.

Общински съвет – Берковица даде съгласие да бъдат извършени промени в действащата Наредба за управление на общинските пътища (приета с Решение № 192 от Протокол № 11/11.06.2014 г., изм. и доп. с Решение № 235 от Протокол № 13/05.09.2008 г. и изм. и доп. с Решение № 826 от Протокол № 47/26.05.2017 г.) по отношение ограничаване на тонажа на превозвания товар и налагане на строги санкции на нарушителите с цел спиране преминаването на тежка техника към Зона „Ком“, „Хайдушките водопади“ и „Здравченица“. Временната комисия ще бъде съставена от председателите на всички Постоянни комисии на Общински съвет – Берковица, еколога на общината, Атанас Георгиев – Зам.-кмет и Зоя Иванова – юрист.

Подкрепено бе и решението за избор на нов управител на ВиК – Берковица. След проведен конкурс, комисията, сформирана за целта, определи Даниела Захариева за спечелила. Възникнаха въпроси за бъдещето на дружеството и притеснения от присъединяването му към Асоциация ВиК – област Монтана. Кметът Димитранка Каменова увери, че всички решения, свързани с бъдещето на нашето дружество, задължително се одобряват и гласуват от Общинския съвет, включително и цената на водата. ВиК – Берковица е общинска собственост и именно поради тази причина Общинския съвет взема решения за дейността й.