Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с искане на кмета на Община Берковица, на 15 януари 2016 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет.Присъсътваха 15 общински съветника.

Дневният ред съдържаше една точка за  корекция на докладна, относно  кандидатстване на Община Берковица в кампания – 2016 на Проект “Красива  България “ от програмата на Министерство на труда и социалната политика.

Съветниците приеха единодушно докладната.