Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници. Дневният ред включваше две докладни. Първата бе относно упълномощаване кмета на община Берковица Димитранка Каменова да вземе участие в годишното общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София на 24.06.2020 година. С единодушие бе приета и втората докладна относно сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект – „Водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с.Бързия до минерална баня гр.Берковица“ от Община Берковица, представлявана от Кмета, в качеството на Възложител и „ВиК – Берковица,, ЕООД, представлявано от Управителя, в качеството на Оператор.