Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНИ СЕСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредни сесии на Общински съвет – Берковица се проведоха в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници. Дневният ред на първото извънредно заседание включваше докладна записка относно покриване със средства на Община Берковица наложени санкции по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ на финансови корекции за нередности и неверифицирани разходи. ; Общински съвет – Берковица даде съгласие общият размер на наложените санкции на стойност 63953,02 лв., представляващи финансови корекции и неверифицирани разходи  по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица-    Народно читалище „Иван Вазов 1872“ -гр.Берковица“ да бъде покрит  за сметка на собствени бюджетни средства на Община Берковица чрез превод от бюджетната сметка  към сметката за европейски средства; докладна записка относно промяна на решение № 336 от Протокол № 22/20.05.2016 г. и решение № 814 от Протокол № 47/ 26.05.2017 г. на Общински съвет – Берковица за поет краткосрочен общински дълг с Договор за кредитна линия от 08.07.2016 г. ; докладна записка относно промяна на поет общински дълг по договор за кредит № 1130 от 02.12.2019 г. сключен с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране на проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ по договор №BG16RFOP001-5.001-0028-C01 с МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и съответна промяна на Решение № 1298 от Протокол 65/27.07.2018 година на Общински съвет – Берковица; докладна записка относно отмяна на Решение № 319 от Протокол № 14/26.06.2020 г. на Общински съвет – Берковица за промяна размера на възнаграждението на управителя на „Общински пазар 99“ ЕООД; докладна записка относно отмяна на Решение № 274 от Протокол № 12/29.05.2020 г. на Общински съвет – Берковица.

Дневният ред на второто извънредно заседание включваше докладна записка относно одобряване на постигнато предварително съгласие за сключване на сделка – придобиване на собственост от Община Берковица, чрез покупко-продажба, на части от недвижими имоти, собственост на физически лица, попадащи в обхвата на общински местен път – ПИ с идентификатор № 03928.24.48 по КККР на гр. Берковица, собственост на Община Берковица; докладна записка относно изработване на ПУП – част регулация, с цел урегулиране на поземлен имот с идентификатор 03928.511.40 по КК на гр. Берковица (УПИ III, кв. 77 по плана на гр. Берковица.

ЗАПИС ОТ СЕСИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК https://www.youtube.com/watch?v=mB5onzEwK-o&feature=youtu.be