Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. Дневният ред включваше три докладни. Първата докладна бе относно освобождаването на инж. Иван Димитров Янакиев от длъжността „Управител“ на „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр. Берковица, като лицето не се освобождава от отговорност. Дружеството ще се представлява от прокуриста Иво Георгиев Димитров до провеждане на конкурс за длъжността „Управител“. Втората докладна бе относно промяна на приетата инвестиционна програма за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА, финансирани със средства от целевата субсидия, банков кредит, собствени средства и други, включваща вътрешни компенсирани промени между параграфите и подпараграфите, функциите, групите и дейностите, така и в разпределението по обекти на капиталното строителство и основния ремонт и между позициите на капиталовите разходи към месец август  2020 година. Средствата, предвидени за основен ремонт на покрива на Трето Основно училище „Иван Вазов“ се прехвърлят за основен ремонт на Кметство с. Бързия за енергийна ефективност. Третата докладна записка бе относно предложения, направени от Временната комисия по символиката за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ по реда на Наредбата за символиката и отличията на Община Берковица. Бе гласувана комисия по избора – Георги Зарков за Председател на комисията и Калин Статков и Любомир Тодоров за членове. С тайно гласуване бяха избрани да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“  Милчо Спасов, който повече от 40 години прославя Берковица и Северозападна България чрез изкуството си, и проф. Иванка Гергова, чл.-кор. на БАН, която е посветила голяма част от работата си на дейности, свързани с Берковица и общината.

watermarked-DSC01108watermarked-DSC01133