Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 12 общински съветници. Дневният ред включваше три докладни. Първата докладна бе относно избор на комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица. Общински съвет – Берковица избра комисия в състав: Надя Кралева – председател, Горан Атанасов – член и инж. Ангел Ангелов – член, която да предложи не по-малко от 12 /дванадесет/ кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Втората докладна бе относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица. Третата докладна бе относно разрешаване промяна предназначението на ПИ с идентификатор 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „За жилищно строителство”, и площ от около 418 кв. м. по данните от КК, като се предвиди ново отреждане на имота „За Обществено обслужване – Молитвен дом”. Бе внесена и една извънредна докладна относно промяна на поетия общински дълг по Договор за кредит № 1026 от 12.11.2018г., сключен с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по договор №BG16RFOP001-2.001-0184-C01, № РД-02-37-247, сключен на 08.11.2016  г. , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Региони в растеж 2014-2020 г., като неразплатеното салдо  на дълга да бъде изплатено със собствени бюджетни средства на равни месечни вноски.