Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 13 общински съветници. Дневният ред включваше пет докладни записки. Първата докладна бе относно определяне на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на община Берковица. С единодушие Общински съвет – Берковица прие следните тарифи : минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег: дневна тарифа /от 6.00 часа до 22.00 часа/0,80 лв. на километър и нощна тарифа /от 22.00 часа до 06.00 часа/- 0,90 лв. на километър. Максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег са както следва: дневна тарифа /от 6.00 часа до 22.00 часа/ 1,20 лв. на километър и нощна тарифа /от 22.00 часа до 06.00 часа/- 1,30 лв. на километър. Втората докладна, която бе гласувана и приета, бе относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ 2014–2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Основната цел е приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност или продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят прехраната си. Третата докладна бе относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2020 година.  Общински съвет- Берковица взе решение и за освобождаване за периода 2012 – 2020 година изцяло от заплащане на такса битови отпадъци /включваща-събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/ читалищата в община Берковица. Сумата в размер на 36 918,44 лв. да бъде за сметка на общинските приходи. В края на заседанието бе извършено тайно гласуване за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица. Гласуването се състоя според установените правила за провеждане на избор. Избрана бе комисия, разяснени бяха правилата и начина на гласуване. След провеждане на вота, от седемнадесет допуснати кандидати, бяха избрани дванадесет. Избраните заседатели за Районен съд – Берковица са : Райна Филипова, Пламен Ерменков, Цветанка  Христова, Мариела Александрова, Перунка Йорданова, Николай Станоев, Ивета Димова, Боряна Иванова, Сибилия Дамянова, Мария Прусийска, Виолета Каменова, Емануела Петкова.

watermarked-DSC04147watermarked-DSC04150