Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 12 март 2016 г. Общински съвет-Берковица проведе две извънредни заседания. Присъстваха 13 общински съветници. На първото заседание те приеха  докладна, относно кандидатстване на Община Берковица пред ПУДООС  към МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Берковица, местност „Блеов чифлик“. Второто също беше с дневен ред от една точка. На заседанието се прие докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектни предложения „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4 и на  обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“ и „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУП Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13“ за финансиране по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.