Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 9 март 2016 г. Общински съвет-Берковица проведе 4 извънредни заседания. Присъстваха 21 общински съветници. Приети бяха:

–          Докладна, относно участие на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“  гр. Берковица с проектно предложение на тема „Предприемачеството в училище“ по Програма Интеррег – V – А за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

–          Докладна, относно  искане за удължаване на срока за погасяване на кредит №730/21.04.2015 година с Фонд ФЛАГ / единодушно бе прието кредитът от краткосрочен да стане дългосрочен т.е от 12 на 18 месеца и крайният срок на погасяване ще е 25 септември 2016 г./

–          Докладна, относно  отмяна на решения на Общински съвет – Берковица и отписване от списъка на ДМА на „В и К Берковица“ ЕООД на материални активи.

–          Докладна, относно финансово обезпечаване за участие в турнири на отбори по волейбол от момичетата и момчетата до 10 години/ Общински съвет взе решение да даде авансово от бюджета на спортен клуб Тони спорт 1000 лева за участие в турнира, който е на 19, 20 и 21 март/