Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 17 юли ОбС-Берковица проведе 5 извънредни заседания. Присъстваха 20 общински съветници. Те приеха следните докладни:

-Докладна, относно кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Берковица – V-ти район“ към ПУДООС.

-Докладна, относно одобрено проектно предложение на Община Берковица  “Ще успеем заедно“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

-Докладна, относно определяне на цена на билет за вход на плувен басейн – Берковица, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ от 5537 кв.м. по кадастралната карта на град Берковица и определяне работно време на басейна.

-Докладна, относно провеждане на процедура на предоставяне под наем на сграда с идентификатор 03928.512.566.3, един етаж, площ от 275 кв.м. и сграда с идентификатор 03928.566.4, един етаж, площ от 31 кв.м. по кадастралната карта на гр. Берковица, представляващи заведението към плувен басейн в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица, нахождащи се в поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ 5537 кв. м. по кадастралната карта на гр. Берковица, черз публично оповестен конкурс“.

– Докладна, относно внасяне на подписка за разглеждане от Общински съвет – Берковица по повод постъпило предложение от местна гражданска инициатива.