Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 2 септември от 17 часа се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветници. Внесена бе една извънредна докладна. Разгледани и приети бяха:

  • Докладна, относно Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица;
  • Докладна, относно Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Берковица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за бюджетна линия с регистрационен номер BG16RFOP001-8.003-0008 „Подобряване на административния капацитет в община Берковица“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“;
  • Докладна, относно удостояването на личности с почетни отличия на гр. Берковица и Общината по случай празника на гр. Берковица. Общински съвет с тайно гласуване взе решение на основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, да удостои с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2016 година:
  • – Марен Станислаус от Германия, представител на организация „Децата се нуждаят от мир“, работила от 2006 година със социалните заведения в Община Берковица, а през 2015 година организацията дарява 8 000 евро за пострадалите от наводненията
  • Никола Иванов Василев – управител на фирма „Капаска“

Общински съвет Берковица взе решение  8 септември – Рождество на Пресвета Богородица да бъде празничен и неприсъствен ден за общината.