Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

img_5783На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица на 27 септември 2016 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ОбА се проведе извънредно заседание на местния парламент.  Дневният ред включваше една точка – докладна, относно промяна на Решение № 312 от Протокол №21/22.04.2016 г. за кандидатстване по проект по ПРСР – основен ремонт на улична мрежа в Община Берковица. Присъстваха  17 общински съветници, които единодушно приеха докладната.