Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2136(1)/31 юли 2018 г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и т. 1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане на кмета на община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 01 август 2018 г. /сряда/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна, относно изменение на срока за предявяване за плащане на Запис на заповед издадена от кмета на община Берковица в изпълнение на решение №613 от Протокол № 39 от 21.12.2016 год. на Общински съвет –Берковица в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 във връзка с направено Искане за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на ДБФП на основание чл. 63, ал. 2 във връзка с  чл. 57, т. 2 от общите условия към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0073-C01 и № РД-02-37-75/14.09.2016г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, УО на ОПРР по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“.

2. Докладна, относно изменение на срока за предявяване за плащане на Запис на заповед издадена от кмета на община Берковица в изпълнение на решение №612 от Протокол № 39 от 21.12.2016 год. на Общински съвет –Берковица в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 във връзка с направено Искане за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на ДБФП на основание чл. 63, ал. 2 във връзка с  чл. 57, т. 2 от общите условия към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0061-C01 и № РД-02-37-43/01.09.2016г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, УО на ОПРР по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изпълнение на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, гр. Берковица“.

3.Докладна, относно освобождаване на Милован Жан Панталеев като заместник-председател на Общински съвет – Берковица.

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица