Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 2 ноември 2018 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се птоведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха 12 общински съветници. Дневният ред на сесията включваше разглеждането и приемането на две докладни записки:

– Докладна относно прилагане на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Берковица и предприемането на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт;

– Докладна относно одобрение на разходите на Община Берковица – съгласно бюджета на проект BGRO 259 „Повишаване на ефективността в сферата на общинското здравеопазване в трансграничния регион Берковица – Бъйлещ“ по Програматa Interreg V-A Romania – Bulgaria, Приоритетна ос 5 „Ефективен регион”. Специфична цел 5.1. “Подобряване на капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции в трансграничен контекст”, както и назначаване на експерти на работни позиции към общината, които да бъдат част от екипа за управление на проекта.