Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-832 / 26.03.2013  г.

ДO  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с     постъпило   Заявление за напускане от д-р Георги Савков –  управител на „МБАЛ” ЕООД – Берковица, свиквам извънредно заседание на Общински съвет-Берковица на 26 март 2013  г. /вторник/ от  12.00  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   

Д Н Е В Е Н  Р Е Д  

         1. Освобождаване  като  управител на „МБАЛ” ЕООД гр. Берковица – д-р Георги Томов Савков.

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

 

Вашият коментар